• banner_news.jpg

Önümlerimiz

Muzeýiň görkeziş hadysalary gymmatly sungat ýa-da söwda w / synp, stil we moda

Muzeýiň görkeziş hadysalary Maksimum görünýänligi saklamak bilen artefaktlary we gadymy zatlary goraýar

islendik sergi zaly üçin ajaýyp saýlaw bolan muzeý sergileriniň köne görnüşini görkezýäris.Indiki sergiňiziň isleglerine laýyk gelýän, sungat eserleri bilen syýahat etmek ýa-da taryhy jemgyýetlerde ýokary derejeli duýgy döretmek üçin saýlama wariantlary öwreniň.Bu gurallar, adatça belli bir hudo .nigiň eserine ünsi çekmek ýa-da bitewi temany görkezmek üçin ulanylýar.Käbir bölümler MDF agaç we akril örtükler bilen gurlan bolsa-da, muzeýimizdäki sergi elit sungat galereýalary üçin amatly.Bu gurallar hünärmen ussatlygy bilen ýasalýar we şeýlelik bilen iň gymmatly zatlaryňyza ajaýyp doldurmak we ünsi ýetirmek üçin iň oňat hilli materiallardyr. Agaç we çotga poslamaýan polatdan ýasalan önümleri, şeýle hem aýna vitrinleri hökmünde muzeý sergilerini hödürleýäris.sergiňizdäki dürli artefaktlaryň görkezişlerini diwersifikasiýa etmek üçin dürli stil wariantlaryndan peýdalanyň.Her armatura islendik hadysada ýeke-täk maksat bilen hyzmat edýär, şonuň üçin myhman bolup galmak we eserleriňize mynasyp üns berilýändigini tassyklamak üçin garyşdyryň.

Köp dürli elementli köne galereýa bar bolsa näme etmeli?biz size armatura berip bilerismi?

Pyýada

Pyýada muzeýiniň görkeziş gaplary gaty kub bazasy we aýna ýa-da akril depesi bolan orta boýly erkin diňlerdir.bu aýratynlyk, diňe sergi otagyňyzdaky iň azyndan bir gymmatly esere ünsi çekmek üçin dogry, ýa-da ululygy rugsat berse, äýnegiň töweregindäki birnäçe ownuk zatlar.Bu gurallary galereýa polunyň ortasynda gowşak dolandyryş aýratynlygy ýa-da goşmaça diwar sungatynyň ýanynda ulanyň.Käbir modeller, pes yşykly ýerlerde esasy zatlary meşhurlyga ýetirmek üçin LED yşyklandyryş bilen yşyklandyrylýar.

Diwar we Countertop

Bu displeý halatlary, ýygy-ýygydan ulanylmaýan ýerlerde aýratyn kollektiwler, çeper eserler we gymmatly eserler sebäpli ýumşakdyr.Iň uly eksponatlarda aşakda görkezilen zatlar bilen syýahat etmek üçin ýa-da myhmanhanalara iň ýygy-ýygydan göz aýlamak üçin diwarlara ýeke-täk bölekleri ýerleşdiriň.Iki wariantda-da MDF bazasy we obýektleriň päsgelçiliklerinden goraýan aç-açan akril tozan örtügi bar.Käbir modeller, kollektiwleriňiz üçin ýokary derejeli fon goşýan zygyr matadan ugur alýar.ähli ünsi içindäki emläge gönükdirýän minimalist stilden peýdalanyň!

Tablisa

Eksponatlarymyz, söwda sergilerinde we hatda bölek satuw dükanlarynda köplenç ulanylýar.Stol enjamlary koordinatorlara birmeňzeş gulp aýna panelleriniň aşagynda giň kolleksiýalary görkezmäge mümkinçilik berýär.Iň gyzykly wariantlarymyzyň biri, bu enjamlar müşderilere içerki mazmuny barlamaga çagyrýar we diwara ýa-da galereýa poluňyzyň merkezine özbaşdak ada hökmünde ýerleşdirilmelidir.Häzirki zaman stilleri pes ýagtylykda görünmek mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin LED yşyklandyryşyny öz içine alýar, adaty tablisalar bolsa has ýokary görünýär.Söwda satyjylaryň köpüsi, müşderileri üçin ýokary söwda tejribesini döretmek üçin şaý-sepleri görkezmek üçin bu enjamlardan peýdalanýarlar.Monjuklar, halkalar we esbaplar ýaly gymmat bahaly zatlar sebäpli ygtybarly stollar ajaýyp. Islendik galereýada ýokary derejeli stili ideg etmegi talap edýän iň oňat hilli materiallar bilen bölümlerimizi gurýarys.Aýna böleklerini öz içine alýan ähli enjamlar gyzgyn aýna bilen ýasalýar, kiçijik, tegelek böleklere arkaýyn bölünýär we köpçülikleýin hadysalarda has beter dolandyrylýar.Gurluşlaryň köpüsi çydamly orta dykyzlykly süýümli tagtadan (MDF) ýa-da poslamaýan polat bazadan, köpçüligiň uzak wagtlap ulanylmagyna çydamly.Biziň ýagdaýlarymyz, kärhanalara gözegçilik edilmedik wagtynda mazmuny howpsuz saklamaga mümkinçilik berýän gulplama mehanizmine ýoldaşlyk edýär.aňsat ulanmak üçin bu enjamlaryň köpüsi doly ýygnandy we indiki çäräňizi dakmaga taýyn. Aboveokardaky dizaýnlaryň hemmesi doly görmek üçin ulanylmaga niýetlenendir.Içine ýerleşdirilen islendik element, islendik nukdaýnazardan seredilip, görünmek we uýgunlaşmak mümkinçiligini ýokarlandyrýar.bu şkaflaryň hödürleýän köp sanly burçlaryndan peýdalanyň we bir otagyň içinde ýerleşdiriň!Indiki görkezişiňiz üçin laýyk gabat gelýän toplumy gözlemek üçin haryt seriýalaryna we SKU-lara üns beriň.Myhmanlaryňyzyň galereýaňyzda gymmatly, bahasyna ýetip bolmajak ýa-da bir görnüşli zatlaryň bosagasyna düşmeginden alada galýarsyňyzmy?Görkezişine päsgel bermezden ekrany goramak üçin howandar bolmak üçin dolandyryş stansiýalaryny ulanyň.Sahypamyzda tapylyp bilinjek muzeýiň hil enjamlarynyň üýtgeýşini ulanyň, howandarlaryň wakalara gaýdyp gelmegini saklap bilýän ajaýyp sergi otagyny emele getiriň.