Hytaýyň iň ýokary derejeli aýna ekrany şkaf öndürijisi we aýna displeýi kabinet lomaý üpjün ediji

“Oye Showcases” has ýokary we ajaýypaýna displeý şkaf öndürijisiHytaýda.öndürýärisŞaý-sepleri görkezýän şkaf,Kosmetika vitrinleri ,Ekrana serediňweJübi hasaplaýjy,Egin-eşik ekrany15 ýyldan gowrak wagtlap we ş.m.Thealy meşhur marka bilen işledikTiffany,Raýat , Frederik hemişelik, Charlotte Tilbulry ,Oris,Samsung, Nikewe ş.m.Agaç, aýna we metal ýaly dürli materiallary hödürläp bileris we dürli ölçegleri göterip bileris ýa-da adaty aýratynlyklaryňyza görä gurup bileris.

Hemmesihalatlary görkeziňwe vitrinler ýokary hilli material we bäsdeşlik bahasy bilen ýasalýar.Işewürligiňizi ösdürmek üçin dürli hilli materiallary, reňkleri we yşyklandyryş tehnologiýasyny ulanmak bilen giňişleýin bilimlerimiz.Maşyn operatorlarynyň, senetçileriň, gurnamaçylaryň, kebşirleýjileriň, suratkeşleriň, trimmerleriň we gaplaýjylaryň tejribeli toparlary, displeýiňiziň garaşyşyňyzdan ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin bilelikde işleýärler.

Köp ýyllyk önümçilik tejribesi, iň gowy aýna hökmünde özboluşly artykmaçlygymyz bolan ähli önümçilik üpjünçilik zynjyryny aňsatlyk bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýärşkaf öndürijisini görkeziňwe displeýleriň lomaý önümçilik hyzmatlaryny üpjün etmegimiz üçin berk kepillik.Ekran halatlaryny, vitrinleri, söwda sergileriniň stendlerini, nagt pullary we kabul ediş hasaplaýjylaryny gözleýän bolsaňyz, “Oye Showcase” siziň iň gowy saýlawyňyzdyr, taslamaňyzy şu gün bize ýüz tutuň +8613691865117, size kanagatlanarly hyzmat hödürläris.

 

 • With over 15 years of expertise in working with companies and products in glass display case industry, Oye Showcases provides new ideas that improve our partner's efficiency and effectiveness in the workplace.

  15 ýyldan gowrak tejribe

  Aýna displeý önümçiliginde kompaniýalar we önümler bilen işlemekde 15 ýyldan gowrak tejribe toplap, “Oye Showcases” işdeşimiziň iş ýerindäki netijeliligini we netijeliligini ýokarlandyrýan täze pikirleri hödürleýär.

 • We, the top glass display case manufacturer, work hard to provide solutions at the speed you do business. We offer customer-specific inventory and just-in-time delivery, ensuring you get what you need when you need it.

  Ygtybarly we çalt jogapkärçilik

  Iň ýokary aýna displeýi öndüriji, işiňiziň tizliginde çözgütler hödürlemek üçin köp işleýäris.Müşderä mahsus inwentarlary we zerur wagtynda zerur zatlary almagyňyzy üpjün edip, öz wagtynda eltip bermegi hödürleýäris.

 • Materials are provide by formal suppliers. 100% QC on raw materials. All glass display case pass various tests and batch production to ensure high quality level, each product must pass strict inspection before preparing for shipment.

  Gaty hil gözegçilik ulgamy

  Materiallar resmi üpjün edijiler tarapyndan üpjün edilýär.Çig malda 100% QC.Glasshli aýna displeýi ýokary hilli bolmagy üçin dürli synaglardan we partiýa önümçiliginden geçýär, her önüm iberilişe taýýarlanmazdan ozal berk barlagdan geçmeli.

 • We are the No.1 glass display case manufacturer, we are the source. we can provide the best price. Well-trained workers with more than 15 years of industry experience, we can provide stable productive capacity.

  Zawodyň kuwwaty we bäsdeşlik bahasy

  Biz 1-nji aýna displeý öndüriji, biz çeşme.iň gowy bahany berip bileris.15 ýyldan gowrak senagat tejribesi bolan gowy taýýarlykly işçiler, durnukly öndürijilik ukybyny üpjün edip bileris.

HABAR MERKEZI

Bilesiňiz gelýän bir zat bolmaly, Giriň!

Hyzmatdaşlarymyz

Hyzmatdaşlygymyzy artdyrarys we güýçlendireris.

 • logo
 • logo
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10
 • logo11
 • logo12
 • logo14
 • logo15
 • logo16
 • logo17
 • logo18
 • logo19
 • logo20