Hytaýyň iň ýokary derejeli aýna ekrany şkaf öndürijisi we aýna displeýi kabinet lomaý üpjün ediji

Oye vitrinleri has ýokary we ajaýypaýna displeý şkaf öndürijisiHytaýda.öndürýärisŞaý-sepleri görkezýän şkaf,Kosmetika vitrinleri ,Ekrana serediňweJübi hasaplaýjy,Egin-eşik displeýiwe 15 ýyldan gowrak wagtlapThealy meşhur marka bilen işledikTiffany,Raýat , Frederik hemişelik, Charlotte Tilbulry ,Oris,Samsung, Nikewe ş.m.Agaç, aýna we metal ýaly dürli materiallary hödürläp bileris we dürli ölçegleri göterip bileris ýa-da adaty aýratynlyklaryňyza görä gurup bileris.

Hemmesiýagdaýlary görkeziňwe vitrinler ýokary hilli material we bäsdeşlik bahasy bilen ýasalýar.Işewürligiňizi ösdürmek üçin dürli hilli materiallary, reňkleri we yşyklandyryş tehnologiýasyny ulanmak bilen giňişleýin bilimlerimiz.Maşyn operatorlary, senetçiler, gurnamaçylar, kebşirleýjiler, suratkeşler, trimmerler we gaplaýjylar tejribeli toparlarymyz, displeýiňiziň garaşyşyňyzdan ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin bilelikde işleýärler.

Köp ýyllyk önümçilik tejribesi, iň oňat aýna hökmünde özboluşly artykmaçlygymyz bolan ähli önümçilik üpjünçilik zynjyryny aňsatlyk bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýärşkaf öndürijisiwe displeýleriň lomaý önümçilik hyzmatlaryny hödürlemek üçin berk kepillik.Görkeziş halatlaryny, vitrinleri, söwda sergi sergi stendlerini, nagt we kabul ediş hasaplaýjylaryny gözleýän bolsaňyz, “Oye Showcases” siziň gowy saýlawyňyzdyr, taslamaňyzy şu gün bize ýüz tutuň +8613691865117, size kanagatlanarly hyzmat hödürläris.

 

 • Aýna displeý önümçiliginde kompaniýalar we önümler bilen işlemekde 15 ýyldan gowrak tejribe toplap, “Oye Showcases” hyzmatdaşymyzyň iş ýerindäki netijeliligini we netijeliligini ýokarlandyrýan täze pikirleri hödürleýär.

  15 ýyldan gowrak tejribe

  Aýna displeý önümçiliginde kompaniýalar we önümler bilen işlemekde 15 ýyldan gowrak tejribe toplap, “Oye Showcases” hyzmatdaşymyzyň iş ýerindäki netijeliligini we netijeliligini ýokarlandyrýan täze pikirleri hödürleýär.

 • Iň ýokary aýna displeýi öndüriji, işiňiziň tizliginde çözgütler hödürlemek üçin köp işleýäris.Müşderilere mahsus inwentarlary we öz wagtynda zerur zatlary almagyňyzy üpjün edip, wagtynda eltip berýäris.

  Ygtybarly we çalt jogapkärçilik

  Iň ýokary aýna displeýi öndüriji, işiňiziň tizliginde çözgütler hödürlemek üçin köp işleýäris.Müşderilere mahsus inwentarlary we öz wagtynda zerur zatlary almagyňyzy üpjün edip, wagtynda eltip berýäris.

 • Materiallar resmi üpjün edijiler tarapyndan üpjün edilýär.Çig malda 100% QC.Glasshli aýna displeýi ýokary hilli bolmagy üpjün etmek üçin dürli synaglardan we partiýa önümçiliginden geçýär, her önüm iberilişe taýýarlanmazdan ozal berk barlagdan geçmeli.

  Gaty hil gözegçilik ulgamy

  Materiallar resmi üpjün edijiler tarapyndan üpjün edilýär.Çig malda 100% QC.Glasshli aýna displeýi ýokary hilli bolmagy üpjün etmek üçin dürli synaglardan we partiýa önümçiliginden geçýär, her önüm iberilişe taýýarlanmazdan ozal berk barlagdan geçmeli.

 • Biz 1-nji aýna displeý öndüriji, biz çeşme.iň gowy bahany berip bileris.15 ýyldan gowrak senagat tejribesi bolan gowy taýýarlykly işçiler, durnukly öndürijilik kuwwatyny berip bileris.

  Zawodyň kuwwaty we bäsdeşlik bahasy

  Biz 1-nji aýna displeý öndüriji, biz çeşme.iň gowy bahany berip bileris.15 ýyldan gowrak senagat tejribesi bolan gowy taýýarlykly işçiler, durnukly öndürijilik kuwwatyny berip bileris.

HABAR MERKEZI

Bilmek isleýän zadyňyz bolmaly, giriň!

Hyzmatdaşlarymyz

Bizdäki hyzmatdaşlygy artdyrarys we güýçlendireris.

 • logo
 • logo
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10
 • logo11
 • logo12
 • logo14
 • logo15
 • logo16
 • logo17
 • logo18
 • logo19
 • logo20