• banner_news.jpg

Önümlerimiz

Sport ýatlamalary, modeller we gymmat bahaly eýeçilikler üçin ýygnalýan displeý wakalaryGlass we akril mahabat ýagdaýlary Balansyň görünmegi we howpsuzlygyAdaty satuw hasaplaýjylarynda biri-biri bilen satyljak köp zat bar.Beýleki, has üýtgeşik zatlar, şahsy gymmatlyklaryny hakykatdanam görkezýän ýeke-täk ünsi talap edýär.Satyjylar we höwesjeňler, müşderilere azajyk habar bermek üçin ýygnalýan displeý halatlaryny ulanýarlar.Bu enjamlar muzeýlerde, mekdeplerde, bölek satuw dükanlarynda we islendik gurşaw bilen garyşmaga taýyn dizaýnlary sebäpli kabul edişlikde meşhurdyr.Dükanyňyzdaky prezentasiýalary diwersifikasiýa etmek ýa-da hemmeleriň görüp bilýän iň gymmatly baýlygyny görkezmek üçin ýygnalýan displeý halatlaryny ulanyň.Bu bölümleri köpçülikleýin peýdalanmak arkaly hiliniň daşky görnüşine üns bermek üçin taýýarladyk.Akril ýa-da gyzgyn aýna üstleri döwülmäge çydamly, ýöne ýokary görünmegini saklaýar.Collectygnalan displeý halatlarymyzyň köpüsi, ýokary ulagly ýerlerde gaty agaçdan has uzak dowam edýän orta dykyzlykly süýümli tagtadan ýasaldy.Saýlanan modellerde gulplama mehanizmi hem bar, diňe birnäçe işgär gerek bolup biljek kiçi dükanlar üçin ajaýyp.Dükanyňyz üçin iň oňat tertibi gözlemek üçin model displeýlerimizi, kölegeli gutulary, şkaflary we sport halatlaryna göz aýlaň.

Haýsy ýygyndy görnüşleri bar?

Kölegeli gutular - Saýlawlaryňyz çäksiz.Mör-möjekleriň, ýapraklaryň, surat kolla .ynyň ýa-da halaýan sport formanyňyzy görkezmek üçin bu ajaýyp enjamlary ulanyň!Aýna aýna gaplary - Bu displeýler köplenç diwara gurnalan ýa-da taýakda ulanylýar.Theyllar boýy ýygnan gowy äýnekleriň hemmesini görkezmek üçin ulanyň.Model gutular - Model döretmäge sarp edilen wagt we güýç, dogry görkezmeseňiz biderek bolardy.Model awtoulagyňyzy ýa-da gämiňizi goramak üçin saýlamamyzy gözden geçiriň.Sport şekilli gutular - kaskalar üçin pedal stendleri we basketbol ýa-da golf toplary üçin kiçi gaplar ýaly dürli görnüşler we görnüşler bar.Önümiň beýanyna we SKU belgilerine meňzeş ululykdaky spesifikasiýa ýa-da agaç bezegleri bilen gabat gelýän bölek böleklerine üns beriň.Dürli materiallar we stiller dürli zerurlyklara laýyk gelýär.Akril has ýeňil, görnükli we arzan, agaç we aýna gurallary bolsa has ýokary we käwagt has adaty bezege laýyk gelýär.Ekspozisiýadaky her bir bölekde bir hekaýa bar, şonuň üçin dükanyňyzdaky täze önüm setirleri barada şahsy gadymyýetleriň, suratkeşiň, kollektorlaryň ýa-da broşýuralaryň aragatnaşyk maglumatlary bilen paýlaşmak üçin panjara ýa-da diwara berkidilen edebiýat dispenserlerinden nagt pul beriň.