• banner_news.jpg

Biz hakda

OYE KORPORASI .A ÇIMKLENDIRIL. .R

Jikme-jik we yzygiderli täzeliklere üns

Hil

Öňdebaryjy dizaýnerler topary tarapyndan döredilen we stilde täze, öňdebaryjy önümçilik enjamlary önümçilik kuwwatyny gaty güýçlendirýär we berk önümçilik dolandyryş ulgamy önümleriň hilini üpjün edýär.

Eltip bermek

Çalt eltip bermek dükanlaryň açylyş siklini ep-esli gysgaldýar we maddy peýdalar bahalarymyzy adalatly we müşderilere has köp peýdalanmak üçin amatly edýär.

Topar

Tejribeli we ökde önümçilik toparlarynyň bir toparyny ýygnadyk. Biz hemişe pioner we içerki däl ruhuna eýerýäris we önümçilikde ýokary derejä ýetmäge çalyşýarys.

OYE görkezişleri

“OYE SHOWCASES CORPORATION LIMITED” halkara bölek satyjylar, lomaý satyjylar, import edijiler üçin dükan enjamlaryny, dükanlary, displeýleri we ýörite önümleri öndürmekde ýöriteleşendir. Europeewropadan, ABŞ-dan, Awstraliýadan we Günorta Amerikadan gelen 110-dan gowrak müşderi bilen hyzmatdaşlyk etdik.

“Triumph”, “MauiJim”, “Bulowa”, “Tiffany”, “Charlotte Tibury”, “Citizen”, “Raymond Weil” ýaly meşhur markalar bilen işleşdik 13 ýyldan gowrak ösüşden soň, satuwda we satuwdan soňky hyzmatda baý tejribe topladyk. Biziň toparymyz elmydama aýratyn dükan gurallaryny dörediň we size aýratyn displeý hödürläň.Diňe pikirleriňizi ýa-da çyzgylaryňyzy getiriň, galanlaryny edeliň.Dizaýn, önümçilik, synagdan başlap iberişe çenli hemme zada gözegçilik ederis.

Bu gün sargyt goýuň, biz 30 günüň dowamynda size ibereris.

Iş görnüşi Öndüriji
/ Urt / Sebit Guangdong, Hytaý
Zawodyň ululygy 5000-10,000 inedördül metr
Esasy önümler vitrinler, dükan enjamlary, displeýler, aýna hasaplaýjylar
Şertnama önümçiligi OEM hyzmaty hödürlenýär
Jemi işgärler 51 - 100 adam
Önümçilik çyzyklarynyň sany 5
Jemi ýyllyk girdeji ABŞ-nyň 2,5 million dollary - 5 million dollar
Bellenen ýyl 2017
Esasy bazarlar Demirgazyk Europeewropa 18.00%

Demirgazyk Amerika 15.00%

Okeaniýa 15.00%

Zawodymyz

korpus önümçiligini görkezmek
gapagy öndürmek1
korpus önümçiligi2
zawod görkezmek1
zawod
zawod görkezmek2