• banner_news.jpg

Tüsse dükany tekjeleri

Hytaýda iň oňat tüsse dükany tekjelerini öndüriji we zawod we üpjün ediji

OYE vitrinleri2017-nji ýyldan bäri Hytaýda iň gowy tüsse dükany, temmäki ýa-da üzüm dükany tekjelerini öndüriji, zawod, üpjün ediji, eksportçy hökmünde ISO9001: 2015 sanawynda, önümçilikde baý tejribämiz bartüsse dükany tekjeleriaşakdaky artykmaçlyklary we hyzmatlary bilen:

Hiline we bahasyna gaty gowy gözegçilik edip bilýän birnäçe durnukly çig mal bilen üpjün edip bileris.

Käbir tüsse dükanynda çig mal ätiýaçlyklaryny saklamak, iň çalt eltip bermek.

Iň oňat kepillik syýasaty, görkezilen ýagdaýlaryň hemmesi 3 ýyl kepillik.

OEM / ODM Sargyt kabul ederliklidir.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
displeý-önümçilik2

Mundan başga-da, müşderileriň bahasyna ýa-da parametrlerine görä dürli çözgütleri edip bileris.

Tüsse dükany tekjeleri Hytaýda öndürijiler we üpjün edijiler we fabrikler

Tüsse dükany, temmäki ýa-da üzüm dükanyny açýan ýa-da täzeden düzýän bolsaňyz, gerekli ýere geldiňiz.Bazaryňyzda müňlerçe dükan hödürledik. OYE sergilerinde 5 ýyldyz hyzmaty, çalt eltip bermek, ygtybarly we ygtybarly onlaýn tölegler, dükanyňyzdaky pikap bilen mugt ýygnanyşyk, iň arzan bahadan hödürleýäris.

Agaçda, metal aýnada, alýumin materialda, laminirlenen, melaminde, lakdan ýasalan dürli görnüşler, dürli görnüşler, köp seçim bar, dükanyňyz üçin işleýän stili tapjakdygyňyzy anyk bilýärsiňiz.Doly gözden geçirmek üçin çarçuwasyz kolleksiýamyzy synap görüň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Dükanlarymyzdan ýasalan ýa-da adaty, elde ýasalan bölekler üçin tüsse we bug dükanlarynyň tekjelerini we görkezişlerini gözden geçiriň. Bizde saýlamak üçin dürli temmäki, üzüm we CBD displeýleri bar. Temmäki enjamlarynyň iň uly görnüşini satyn alyň. , Çilim görkezişleri, Çilim gaplary, Çilim şkaflarynyň aşagy.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Temmäki armaturlary, çilim displeýleri, çilim gaplary, çilim şkaflarynyň aşagyndaky iň uly seçimleri satyn alyň, “Oye” -ni saýlaň, iň oňat tüsse dükanyny bir nokat çözgüdi bilen üpjün ediji, Başlamak üçin bize ýüz tutuň, dükanyňyzy gurmaga kömek edip bileris!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Çilimleriňizi saklamak üçin iň oňat çygly şkaf gözleýändigiňizi bilýäris.Öý bolsun ýa-da täjirçilik displeýi bolsun, size zerur zatlary aldyk!Mümkin boldugyça çalt bir zat gerek bolsa, derrew size iberip biljek ýokary hilli çilim şkafynyň nemlerini hödürleýäris. Customörite gurlan çilim çygly şkaflarynda ýöriteleşýäris.Çalt gurlan bir zat gerek bolsa, mümkin boldugyça gysga edip bileris!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Tüsse we Vape dükany üçin şkafyň iň ýokary aýnasy, aýna ýokarky, öň we gapdal, çydamly melamin laminat görnüşi, goşmaça saklanýan çilim çilimini saklamak üçin bazada 3 çekme bilen. Siziň köp ýa-da az mukdarda bolsaňyz, biz ' tüsse dükany, üzüm dükany, kenevir saglyk dükany ýa-da CBD dispanseri üçin dogry bölek displeýleri aldyk. Başlamak üçin habarlaşyň, dükanyňyzy gurmaga kömek edip bileris!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Çilim we tüsse dükanynyň görkeziş kabinetinde aýna ýokarky, öň we gapdal çydamly melamin laminat görnüşi bar. Oye Showcaese-de zawodyň bahasyny ygtybarly hilli, satuwdan soňky ajaýyp hyzmat bilen üpjün edýäris, önümlerimiziň hemmesi iň pes baha kepilligimiz bilen goldanýar.Aýna displeýlerimiziň, displeý hasaplaýjynyň, tüsse dükanynyň gurallary, slatwall we gridwall, bug dükany üçin tertipli görnüş döretmäge mümkinçilik berer.Dükanyňyzy üstünlikli etmek üçin zerur zatlary alyň! Häzir sorag ediň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Bu aýna ýokarky displeý, ak laminat saklaýyş bazasy, “Premium LED zolak çyralary”, “Softumşak ýapyjy ylgaýjy”, “Caster Roller”. displeý, şaý-sepleri görkezýän şkaflar vitrinleri, 13 ýyldan gowrak wagt bäri dükan displeý enjamlary, şeýle hem Tiffany Citizen Frederiqu Etc ýaly meşhur marka bilen gowy işledi, global distribýutor, lomaý satyjy, Täzeleniş kompaniýasyny tüýs ýürekden çagyryň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Çilim saklaýan şkaflarda 5 tekjäniň çyzgysy bar, Her bir gulp tekjesi, çilim, çekiş görnüşli tekjeleri goýmak, çekmek we iteklemek üçin 10 hatar gapjagaz.Customörite ululygy we reňkini goldaň. Önümçilik zawody, lomaý zawod bahalary, ýokary tehnologiýaly hünärmen. Ekran şkafyny öndürmek, Europeewropa we Amerika gowy satmak boýunça 15 ýyllyk tejribäňiz bilen, global paýlaýjy lomaý satyjyny, täzeleniş kompaniýasyny hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden çagyryň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

“C” dükanyňyz, içgiler dükany, çilim dükany, üzüm dükany ýa-da beýleki bölek satuw dükany böleklere mätäç temmäki görkeziji enjamlary barmy? Katalogymyzda dürli görnüşdäki we ululykdaky harytlardan saýlamak üçin köp zat hödürlenýär.Birnäçe dürli stilde we dizaýnda bar bolan bu displeýler dükanyňyza has owadan görünýär we duýýar.Oye, iň gowy tüsse we çilim displeý çözgütlerini üpjün edijileri görkezýär, gözleg üçin hoş geldiňiz!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Gyzgyn satuw Dükan, Vape dükany, Tabaçi, Çilim dükany, Söwda dükany, Supermarket, Kollektiwler, Oýnawaç ammary, Jübi dükany, Öý bezegi, Zergärçilik dükany, äýnek dükany, optiki dükan, sagat dükany, muzeý. , lomaý zawodyň bahalary, şeýle hem, displeý şkafyny öndürmekde 15 ýyllyk tejribesi bolan “Custom-made” -y goldaň, gözleg üçin hoş geldiňiz!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Bizde 200+ görnüşli tüsse dükany tekjeleri bar, kabul ediňýöriteleşdirilen hyzmat, bilen habarlaşyňhas giňişleýin maglumat üçin.

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
displeý-önümçilik1

Iň gowy hil.  Tüsse dükanynyň tekjelerini öndürmekde, dizaýn etmekde we ulanmakda baý tejribämiz bar we dünýädäki müşderilere garanyňda has köp hyzmat etdik.

Bäsdeşlik bahasy.çig malyň bahasyndan düýpgöter artykmaçlygymyz bar.Şol bir hil boýunça biziň bahamyz, adatça, bazardan 10% -30% arzan.

Satuwdan soň hyzmat. 2/3/5 ýyl kepillik syýasatyny berýäris.Meseleler bize sebäp bolsa, ähli çykdajylar kepillik möhletinde hasabymyzda bolar.

Çalt eltiş wagty.“Air Express”, deňiz we hatda gapy-gapy hyzmaty bilen eltip bermek üçin iň oňat iberiji ekspeditorymyz bar.